AVÍS LEGAL

Condicions legals d’ús del lloc www.excellenceditorial.com

Objecte

1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web www.excellencedtorial.com d’ara endavant “el lloc”, pàgina web propietat de Susana López Fernández amb DNI 53031374k, d’ara endavant “titular”.
2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè, d’ara endavant “usuari”, reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.
3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions deurà deixar accedir a aquest lloc.

Propietat del lloc

2.1.en conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i altra legislació aplicable li
informem que aquest lloc web www.excellenceditorial.com és propietat del titular.

2.2.Amb domicili social en la C/Turó de Ferles,3, 08140 Caldes de Montbui.

2.3.Pot contactar amb Susana López Fernández en l’adreça de correu excellenceditorial@hotmail.com.

2.4. Tret que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb el titular, es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l’adreça física o mitjançant correu electrònic. L’editorial es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, en l’adreça que obri en la seva poder o li sigui facilitada al respecte.

Funcionament del lloc

1. El titular es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions de l’accés a aquest lloc.
2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten de part de la informació continguda en ell, podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. El titular no està obligat a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.
3. Asi mateix, el titular es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.
4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol un altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. El titular tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d’un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts pel titular serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. El titular no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable enfront del  titular i a tercers per l’incompliment de l’aquí establert.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web.
5.1. Generalment per a l’accés als serveis  del titular( www.excellenceditorial.com) no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat pel titular, ni intentarà esbiaixar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.3. L’usuari que hagi estat autoritzat pel titular per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que el titular posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent ,a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d’ara endavant “els materials”) són propietat del titular i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, de dites dretes de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit del titular, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis del titular per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

Protecció de Dades i Política de privadesa.

7.1. D’acord amb l’establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el titular informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. El titular és responsable del fitxer.

7.2. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporats als fitxers automatitzats del titular , amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts.

7.3. El titular es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

Política de l’ús de Cookies.

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l’ocupació de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

Exclusió de garanties i Responsabilitats.

9.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que el titular atorgui garanties de cap classe, tant expresses com a implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. el titular no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilidad o d’idoneïtat per a una fi determinada.

9.2. El titular tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potecialmente perillós.

10.3. El titular no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que el titular realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, el titular no garanteix les mateixes, doncs poden veure’s interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de la citada indisponibilidad, fallades d’accés i falta de continuïtat.

Limitació de responsabilitat.

10.1. El titular no es responsabilitzarà en forma alguna de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.
10.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuales (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats pel titular , en aquests casos el titular no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

10.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta al titular de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l’usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

10.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

10.5. El titular ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que parteix de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

11.1. El titular es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveisd el lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

11.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i Jurisdicció.

12.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, el titular i l’usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

12.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Durada i revisió.

13.1. Malgrat que la relació jurídica entre el titular i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada al moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. Al moment en el qual la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

13.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa el titular està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

13.3.el titular es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús a qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Tot el contingut d’aquesta web (fotos, textos, logos, etc…) aquesta protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor i és propietat de laf irma registrada Excellence Editorial, propietat del titular, queda prohibit la còpia i difusió de qualsevol element de la mateixa sense comunicació prèvia al nostre equip i es prendran les mesures necessàries en cas de l’ús de qualsevol d’aquests elements en altres webs etc…

Pin It on Pinterest